ข้อมูลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเปือยน้อย เดิมอยู่ในการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2520 แยกออกมาตั้งเป็นอำเภอเปือยน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวขัว หมู่ 2 บ้านเปือยน้อย หมู่ 3 บ้านหัวฝาย หมู่ 4 บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 5 บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ 6 บ้านดอนนาโน หมู่ 7 บ้านหัวขัว

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่น สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 80 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติ๊บข้าวเหนียว

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย
2. โรงพยาบาลเปือยน้อย
3. วัดกู่ทอง
4. สระวงษ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ปราสาทเปือยน้อย เป็นอาคารโบราณสร้างด้วยศิลาแดง ศิลาทราย และอิฐ จำนวน 4 หลัง ภายในวงล้อมกำแพงแก้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 190 เมตร ก่อสร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีเศษ
2 สระวงษ์ เป็นสระน้ำโบราณ ซึ่งทางราชการได้ดำเนินการขุดลอกเมื่อปี พ.ศ.2528 มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ อยู่ตรงข้ามกับปราสาทเปือยน้อย
3 ปราสาทเปือยน้อย
4 สระวงษ์
5 ปราสาทเปือยน้อย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติ๊บข้าวเหนียว ผลิตภัณฑ์กระติ๊บข้าวเหนียว ทำมาจากต้นกก มี 2 รูปแบบ คือ แบบธรรมดา เป็นทรงกลม หน้าตัด และแบบคนโท เป็นทรงรี ฝามีจุกสำหรับจับเปิด
2 ขนมกระหรีปั้บ ขนมกระหรีปั้บ
3 ทอผ้าไหม ทอผ้าไหม
4 ทอเสื่อกก ทอเสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น