ข้อมูลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเปือยน้อย เดิมอยู่ในการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2520 แยกออกมาตั้งเป็นอำเภอเปือยน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวขัว หมู่ 2 บ้านเปือยน้อย หมู่ 3 บ้านหัวฝาย หมู่ 4 บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 5 บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ 6 บ้านดอนนาโน หมู่ 7 บ้านหัวขัว

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่น สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 80 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติ๊บข้าวเหนียว

สินค้าโอทอป ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น