ข้อมูลตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขามป้อม ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านขามป้อม เนื่องจากเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเปือยน้อย มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านขามป้อม หมู่ 2 บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 3 บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 4 บ้านวังผือ หมู่ 5 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 6 บ้านหนองโก หมู่ 7 บ้านหินฮาว หมู่ 8 บ้านนาเสถียร หมู่ 9 บ้านวังผือ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 54.74 ตร.กม. ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเปือยน้อย สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ดินเป็นดินทรายปนดินเหนียว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแวง กิ่ง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง ฝาย 11 แห่ง บ่อน้ำตื้น 11 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ 7 หมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 ผ่านตำบลขามป้อม ภายในหมู่บ้านมีถนน คสล. และถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้แปรรูป

สถานที่

1. อบต.ขามป้อม
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. วัด 10 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว กระติบข้าว
2 ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป เช่น มะม่วงแช่อิ่ม กล้วยฉาบ มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน
3 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า

สินค้าโอทอป ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น