ข้อมูลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระแก้ว ตั้งชื่อตามสระน้ำชื่อว่า "สระแก้ว" ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเปือยน้อย มีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสระแก้ว หมู่ 2 บ้านวังหิน หมู่ 3 บ้านเก่าค้อ หมู่ 4 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 5 บ้านนาเสียง หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 บ้านวังหิน

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 36.69 ตร.กม. หรือประมาณ 22,931 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเปือยน้อย สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลูกคลื่นรอนลาดจากทิศตะวันตก ลงต่ำลงมาทางทิศตะวันออก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล และมีถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน การคมนาคมสะดวก

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ,เครื่องใช้จากผ้า

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น