ข้อมูลตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ต.เก้างิ้ว เดิมขึ้นอยู่ตำบลเก็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2497 ได้แยกแขตการปกครองออกมาเป็นต.ใหม่ ใช้ชื่อเขตการปกครองใหม่นี้ว่า เก่างิ้ว โดยมีนายทองคำ บุญเชิด เป็นกำนันคนแรก ซึ่งตามตำนานเล่าขานสืบต่อมาเดิมที่พื้นที่ของตำบลเมื่อก่อนนั้นมีลักษณะเช่นเมืองเก่าแก่ที่เหลือซากปรักหักพังเอาไว้ และมีต้นงิ้วแดง เป็นจำนวนมากจึงใช้ชื่อว่าตำบลเก่างิ้วและมีเขตการปกครองที่กว้างขวาง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นดินเป็นดินปนทราย และเป็นดินเค็ม สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งในฤดูหนาวจะหนาวจัด และมีลมพัดแรง ลักษณะรูปร่างของตำบลเก่างิ้ว ทอดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โจนดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,050 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 139 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- หอกระจายข่าว 11 แห่ง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล ขอนแก่น