ข้อมูลตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแวงโสกพระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.พล จ.ขอนแก่น ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ มีบางหมู่บ้านที่พูดภาษาไทยโคราช เพราะพื้นที่ ตำบลหนองแวงโสกพระ ติดกับจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในการปกครองของ อ.พล จำนวน 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะพื้ที่เป็นที่ลุ่มดอนมีลำห้วยกระจายอยู่บางพื้นที่ ลักษณะดินเป็นดินปนทราย และดินเค็ม พื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ในฤดูร้อนจะแห้งเนื่องจากขาดน้ำ มีพื้นที่ 42 ตร.กม. 31,561 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองหว้า กิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนข่า และ ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,505 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,112 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.80 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลจ 2 (มิตรภาพ) กรุงเทพฯ - หนองคาย ยาวตลอดแนวพื้นที่ อบต. ต.หนองแวงโสกพระ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1. ภูดิน บ้านหันน้อย
2. อบต.
3. สถานีอนามัยตำบล
4. สหกรณ์การเกษตรตำบล
5. วัด 10 แห่ง
6. โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง
7. โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง หมู่ที่ 1, 2

ร้านอาหาร
1 ร้านพนารัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 4012 ต้มยำปลาช่อนสมุนไพร ลาบ ก้อย ส้มต่อน หม่ำ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม นำเส้นไหมพื้นที่บ้าทอเป็นผ้าไหมชนิดต่าง ๆ มีหลายลาย หลายแบบ หลายสี ใช้เป็นผ้าถุง/ชุดไทย เครื่องประดับต่าง ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล ขอนแก่น