ข้อมูลตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเพ็กใหญ่ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2490 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 54 ปี อพยพถิ่นฐานจากจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นตระกูลที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานของตำบล คือ ตระกูลพลโคตร อ.ชนบท ตระกูลแก้วป้อง,ประเสริฐ หาญสกุล อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน คือ บ้านสระบัว บ้านยานาง บ้านนาคสะดุ้ง บ้านโคกสี บ้านเพ็กใหญ่ บ้านหนองสะแบง บ้านโคกกลาง บ้านโนนหอม บ้านทุ่งแค บ้านโนนแต้

พื้นที่

เป็นที่ราบ บางแห่งเป็นแอ่งใหญ่ คือทุ่งพึงพืด มีลำห้วย 5 แห่ง ลักษณะดินเหนียวปนทราย และมีดินเค็มเป็นบางแห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เก่งงิ้ว อ.พล และ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวทุ่ง ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ และ ต.ก้านเหลืองอ.หางน้อย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอพล ห่างจากอำเภอพล 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 77 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพ 665 กม. มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมนางเล็ด

สถานที่

1.โนนแท่นพระ
2.ทุ่งพึงพืด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โนนแท่นพระ ชาวบ้านได้บุกรุกและสำรวจโนนป่าดงดิบบ้านยางนาง และพบเทวรูปก่อด้วยศิลาทราย สมัยขอมซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นแท่นพระเก่าจากการสำรวจและสันนิษฐานเข้าใจว่าโนนแท่นพระ เป็นเมืองเก่าของขอมโบราณ มีถนนทอดจากโนนแท่นพระมีหนองน้ำ 4 ด้าน 4 ทิศ คือหนองหญ้าปล้อง หนองสะเย็น หนองแก และหนองไข่ผำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หวดนึ่งข้าวเหนียว
2 ขนมนางเล็ด เป็นขนมไทยที่รู้จักกันมานาน เด็กสมัยใหม่อาจไม่รู้จัก เป็นแผ่นวงกลม ทำจากข้าว หรือข้าวกล้อง กรอบ มัน และ หวานจากน้ำตาลที่โรยหน้า มีประโยชน์ต่อร่างกาย
3 ผ้าพันคอ ผ้าพันคอ

สินค้าโอทอป ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล ขอนแก่น