ข้อมูลตำบลโคกสง่า อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกสง่า เป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลเมืองพล เมื่อปี พ.ศ.2468 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพล ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองแกมน หมู่ 2 บ้านคูขาด หมู่ 3 บ้านหนองบะ หมู่ 4 บ้านหนองแวงกลาง หมู่ 5 บ้านหนองมน หมู่ 6 บ้านหนองไผ่ หมู่ 7 บ้านโนนพริก หมู่ 8 บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 บ้านโคกสง่า หมู่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่สูงต่ำสลับกัน ดินเป็นดินร่วนปนทราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลอมคอม อ.พล จ.ข่อนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ข่อนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,283 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,233 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโคกสง่า ใช้เส้นทางถนนเมืองพล - ชัยภูมิ ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย

สถานที่

1. วัด 6 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
4. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
5. สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
6. ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบเนย ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ผลิตมาจากกล้วยดิบ อร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสง่า อำเภอพล ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสง่า อำเภอพล ขอนแก่น