ข้อมูลตำบลลอมคอม อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิม ต.ลอมคอมขึ้นกับ ต.เพ็กใหญ่ แยกเป็น ต.ลอมคอมเมื่อปี พ.ศ.2528 จำนวน 9 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน มีผู้ปกครองตำบล ดังนี้
1. นายมาก พันนุรักษ์ ปี พ.ศ.2528 - 2537
2. นายยะรมมา ศรีหามาตย์ ปี พ.ศ.2537 - 2543
3. นายอ่อน ศิลาโล่ห์ ปี พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน

พื้นที่

ต.ลอมคอมตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของ อ.พล ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กม.เนื้อที่ประมาณ 21,875 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย และ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,408 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 573 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนทางหลวงหมายเลข 2065 เมืองพล - แวงน้อย ระยะทางประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด,เครื่องสังฆภัณฑ์ทองเหลือง,เสื่อกก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลอมคอม อำเภอพล ขอนแก่น