ข้อมูลตำบลโนนข่า อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนข่า เดิมขึ้นอยู่กับ ต.หนองมะเขือ และได้แยกออกเป็น ต.โนนข่า เมือปี พ.ศ.2529 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี กำนันคนแรก คือ กำนันระดม รุจิเกียรติกำจร ปัจจุบัน คือ กำนันประมวล ดอนมุงคุณ รวมมีกำนันปกครองจนถึงปัจจุบัน จำนวน 3 คน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ มีการปกครองแยกออกเป็น 9 หมู่บ้าน สาเหตุที่ชื่อตำบลโนนข่า เพราะว่าบ้านโนนข่าซึ่งหมู่บ้านหนึ่ง ในตำบลโนนข่ามีประชากร และจำนวนครัวเรือนมากที่สุด

พื้นที่

ต.โนนข่า มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับด้วยที่ราบลุ่มเป็นบางตอน มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่โดยทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำว่าวขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,149 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 44 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางจากที่ว่าการ อ.พล ถึง ต.โนนข่า ระยะทาง 4 กม. ถนนลูกรัง 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย
2. วัดคลองธรรมาธิการาม
3. วิทยาลัยการอาชีพพล
4. ภูดิน (โนนาวเอ่)
5. อบต.โนนข่า
6. วัดชลขันธ์ (หลวงปู่พระสุเมโธ)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย มีพื้นที่ 1,604 ไร่ 3 งาน 10.05 ตารางวา เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งอาหารพวกุ้ง หอย ปู ปลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถั่วตัดไอโอดีน ถั่วตัดไอโอดีน
2 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นการนำเส้นไหมพื้นบ้านนำมาทำเป็นผ้าไหมมัดหมี่ชนิดต่าง ๆ มีลวดลายหลายแบบแล้วแต่ความต้องการของตลาด

สินค้าโอทอป ตำบลโนนข่า อำเภอพล ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนข่า อำเภอพล ขอนแก่น