ข้อมูลตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโสกนกเต็น เดิมขึ้นกับตำบลเมืองพล และได้แยกออกเป็นตำบลโสกนกเต็น เมื่อปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ มีการปกครองโดยแยกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโสกนกเต็น บ้านป่าเป้า บ้านหนองบัว บ้านโคกล่าม บ้านเพ็กน้อย บ้านหัวคู บ้านโสกขามน้อย บ้านหนองบัวน้อย บ้านกลาง และบ้านโสกนกเต็นพัฒนา บ้านหนองบัวสันติสุข

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม แต่มีบางส่วนที่อยู่บนที่ราบสูง โดยทั่วไปจะอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ หนองน้ำ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,296 ครัวเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางอำเภอพล-อำเภอหนองสองห้อง ประมาณ 4 กม. เลี้ยวซ้ายที่บ้านชาด หมู่1 ต.เมืองพล เข้าสู่ทางของ รพช. ระยะทาง 5 กม. ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบล
2.วัดศรีทอง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณเขี่ยมเก่ง)
4 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นการนำเส้นไหมพื้นบ้านนำมาทอเป็นผ้าไหมชนิดต่างๆ มีลวดลายหลายแบบ หลากสี แล้วแต่ความต้องการของตลาด

สินค้าโอทอป ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล ขอนแก่น