ข้อมูลตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตั้งมาประมาณ 136 ปี กลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐาน คือ ขุนวิเศษณ์ เกาะยุทธ์ และพ่อลาด จันทร์คำภา เหตุที่ชื่อบ้านหัวทุ่ง เพราะบริเวณตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือบริเวณหนองน้ำบึงทุ่งพึงพืด แยกการปกครองออกจาก ต.เก่างิ้ว เมื่อปี พ.ศ.2534 เป็น ต.หัวทุ่ง มีนายไพโรจน์ ภูศรี เป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

แยกออกจาก ต.เก่างิ้ว ห่างจากอำเภอประมาณ 9 กม. จากจังหวัด 83 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว ทำการประมงน้ำจืด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 651 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 598 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.92 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ถนนสายบ้านชัยประเสริฐ ระยะทางประมาณ 9 กม.
2. ถนนสายเมืองพล - แวงใหญ่ ระยะทางประมาณ 11 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล ขอนแก่น