ข้อมูลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลก้านเหลือง เมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา นายจันทร์โครต นายพรานล่าสัตว์จากจังหวัดมาหาสารคามได้ออกล่าสัตว์ ได้พบพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและทำมาหากิน จึงได้ชวนญาติพี่น้องอพยพมาตั้งบ้านใหม่และมีบางส่วนอพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นก้านเหลืองใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อตามลักษณะที่ตั้งว่าบ้านก้านเหลือง ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลแวงน้อย อำเภอพล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2516 ตำบลแวงน้อยแยกตัวเป็นอำเภอแวงน้อย บ้านก้านเหลืองได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนทอง และ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,989 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลก้านเหลืองตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแวงน้อย ทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น