ข้อมูลตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทางขวาง เดิมเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ข้างหนองน้ำ ซึ่งอยู่ริมทางยุทธศาสตร์สายบอำเภอชนบท - นครราชสีมา และถนนสายนี้วางตัวในแนวเหนือ - ใต้ ซึ่งขวางทางการขึ้น - ลงของดวงอาทิตย์ จึงเรียกหมู่บ้านตามลักษณะที่ตั้ง และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลจึงนำชื่อหมู่บ้านมาตั้งเป็น "ตำบลทางขวาง" มาจนถึงปัจจุบัน ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทางขวาง หมู่ 2 บ้านหนองม่วง หมู่ 3 บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 บ้านหัวนา หมู่ 5 บ้านโนนบก หมู่ 6 บ้านโคกสง่า หมู่ 7 บ้านหันโสกเชือก หมู่ 8 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 บ้านพระเจ้า หมู่ 10 บ้านสันติสุข หมู่ 11 บ้านทางขวางสอง

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแวงน้อย สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบป่าเสื่อมโทรม มีดินเค็มเป็นบางแห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ทอเสื่อกก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,004 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้เส้นทางจากอำเภอแวงน้อย แยกลงมาทางบ้านหนองม่วง ตำบลทางขวาง เป็นถนนลูกรังระยะทางประมาณ 6 กม. จะเข้าสู่ตำบลทางขวาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.ทางขวาง
2. วัดสุนทราวาส

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสุนทราวาส เป็นวัดที่จัดประเพณีการทอดเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ชาวบ้านนำต้นเทียนไปทอดถวายให้แก่วัด เพื่อให้ประสงค์จุดไว้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา มีการแข่งขันขับร้อง และการแข่งขันจุดโคมลมลอดห่วง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมไหล่
2 ทอผ้าโทเรมัดหมี่ ทอผ้าโทเรมัดหมี่
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าไหมสีพื้นเรียบ ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม
5 เสื่อกก (เสื่อพับ) เสื่อกก (เสื่อพับ)
6 ไม้กวาด ไม้กวาด

สินค้าโอทอป ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น