ข้อมูลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนรัง เดิมประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้ามาจัดตั้งถิ่นฐานบริเวณป่าโนนรัง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าและในบริเวณแห่งนี้มีต้นไม้เต็งรังมาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านชื่อว่า "บ้านโนนรัง" ตามชื่อของป่าไม้ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 5 บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 บ้านบก หมู่ที่ 8 บ้านเมย หมู่ที่ 9 บ้านกุดรัง หมู่ที่ 10 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 11 บ้านโนนรัง หมู่ที่ 12 บ้านเปาะ หมู่ที่ 13 บ้านโนนกราด หมู่ที่ 14 บ้านขาม หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนิน ทางทิศเหนือสูงลาดชันมาทางทิศใต้ ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตตะวันออก ติดกับ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,328 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางออกจากอำเภอหนองสองห้อง ไปตามถนนโยธาสายหนองสองห้อง - กุดหอยกาบ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. กู่บ้านเมย
2. วัด 9 แห่ง
3. สถานีอนามัย 1 แห่ง
4. โรงเรียน 5 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าพื้นสีต่าง ๆ ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
2 หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น