ข้อมูลตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนธาตุ เดิมชื่อว่า "กุดพันธาตุ" ขึ้นตรงกับอำเภอโนนทองหลาง ต่อมาได้ทำการตั้งตำบลขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่พระยาณรงค์ได้มาเยี่ยมโนนยายชี เมื่อได้พิจารณาแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อว่า "บ้านโนนธาตุ" และมีพระธาตุโนนยายชีเป็นเนินดินที่สูงและมีแม่ชีมานั่งภาวนาที่ยอดเนินดังกล่าว เมื่อแม่ชีเสียชีวิตลงก็ได้เกิดจอมปลวกมีลักษณะยอดแหลมคล้ายกับธาตุขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระธาตุขึ้น โดยมีชื่อว่า พระธาตุโนนยายชี ครอบจอมปลวกดังกล่าว ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกอก หมู่ 2 บ้านสำราญน้อย หมู่ 3 บ้านสว่าง หมู่ 4 บ้านสำราญ หมู่ 5 บ้านโนนแต้ หมู่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ 7 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ 9 บ้านโนนธาตุ หมู่ 10 บ้านชาด หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม งานฝีมือ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,004 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 86 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.22 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอหนองสองห้อง ตามถนนโยธา สายหนองสองห้อง - กุดหอยกาบ เลี้ยวซ้าย กม.ที่ 8 เข้าบ้านโนนสวรรค์ ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

สถานที่

1. โนนยายชี
2. กู่บ้านโคกสูง
3. วัด 6 แห่ง
4. โรงเรียน 7 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกก
2 กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว ผลิตจากต้นกกตากแห้ง แล้วนำมาสานด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
3 ขนมเรียงเม็ด กรอบ อร่อย

สินค้าโอทอป ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น