ข้อมูลตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตะกั่วป่า เป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบลของอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เดิมทีตำบลตะกั่วป่าเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอพล ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตะกั่วป่า หมู่ 2 บ้านหนองตะครอง หมู่ 3 บ้านหนองเปล่ง หมู่ 4 บ้านหนองคูบัว หมู่ 5 บ้านหนองบัวแดง หมู่ 6 บ้านสระขาม หมู่ 7 บ้านเล้า หมู่ 8 บ้านดอนตะแบง หมู่ 9 บ้านโนนตาล หมู่ 10 บ้านนาสวน หมู่ 11 บ้านหนองตะไกล้

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน ลาดต่ำลงไปทางทิศใต้ ตอนกลางมีลำห้วยตะกั่วไหลผ่านตามแนวยาวของตำบลจากเหลือลงใต้ ลักษณะดินจะเป็นดินทราย ในฤดูแล้งจะทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล ป่าไม้มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านคู อ. นาโพธิ์ จ.บุรัรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,226 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทางหลัก คือ
1. ถนนสายอำเภอหนองสองห้องถึงเขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นถนนลาดยางและถนนหินลูกรังประมาณ 4 กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะในฤดูฝน การสัญจรไปมาลำบาก
2. ถนนทางหลวงแผ่นดินสายหนองสองห้องถึงพุทไธสง (207) ผ่านทางทิศตะวันตก

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1. เมืองโบราณบ้านหนองคูบัว
2. วัด 10 แห่ง
3. สถานีอนามัย 1 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
5. โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมทอมือ ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
2 สุราแช่พื้นเมือง สุราแช่พื้นเมือง

สินค้าโอทอป ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น