ข้อมูลตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนดู่ เดิมแยกออกมาจากตำบลคึมชาดเมื่อปี พ.ศ.2521 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองแวงยาว หมู่ 2 บ้านหนองแสง หมู่ 3 บ้านโนนท่อน หมู่ 4 บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ 5 บ้านดอนดู่ หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 บ้านหัวหนองแวง หมู่ 8 บ้านหนองบัวลอง หมู่ 9 บ้านกุดหว้า หมู่ 10 บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ 11 บ้านป่าหวาย

พื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นท้องนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ่อพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ และช่าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,706 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางถนนลาดยางสายอำเภอหนองสองห้อง - อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 27 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก

สถานที่

1. อบต.ดอนดู่
2. โคกภูกดิน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมไหล่
2 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ประดิษฐ์
3 จักสานหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก สานด้วยความประณีต สวยงาม คุณภาพดี มีให้เลือกมากมาย เช่น หมวก กระเป๋า ตะกร้า กระเช้าดอกไม้ หมวก
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณฉวีวรรณ)
6 ผ้าพันคอ ผ้าพันคอ
7 ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ

สินค้าโอทอป ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น