ข้อมูลตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงเค็ง ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 2 บ้านหนองบะยาว หมู่ 3 บ้านหนองพลวง หมู่ 4 บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ 5 บ้านโนนชาด หมู่ 6 บ้านหัวละเลิง หมู่ 7 บ้านโนนม่วง หมู่ 8 บ้านดงเค็ง หมู่ 9 บ้านหนองดู่ หมู่ 10 บ้านโกรก หมู่ 11 บ้านหนองสรวง หมู่ 12 บ้านโคกกลาง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนิน ทางทิศเหนือสูงลาดชันมาทางทิศใต้ ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยวสัตว์ ค้าขาย ทอผ้าไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,485 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 13 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากถนนสายหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง ระยะทาง 7 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยวศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น