ข้อมูลตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

หันโจดเริ่มแยกออกจากตำบลโนนธาตุมาเป็น ต.หันโจดเมื่อปี พ.ศ.2532 และหลังจากเป็นตำบลหันโจดแล้วยังไม่มีที่ทำการแน่นอนได้อาศัยสหการร้านค้าบ้านขามป้อมเป็นสภาตำบลชั่วคราว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 จึงได้ก่อตั้งเป็น อบต.หันโจด และได้ปลูกสร้างที่ทำการใหม่ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหันโจด ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2542 และใช้เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ตำบลหันโจดส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนเพ็ค อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองพล อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 859 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

้ถ้าเดินทางจาก จ.ขอนแก่นถึงแยก อ.พล เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจนจบทิศถึง กม.ที่ 8 เลี้ยวขวา เข้าบ้านสระหงษ์ บ้านดอนชาด กม.ที่ 9 เข้าบ้านขามป้อม บ้านชาดน้อย บ้านแฝก กม. ที่ 10 เข้าบ้านเหล่าชาด กม.ที่ 12 แยกบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองเม็ก เข้าบ้านหนองกุง บ้านหันโจด บ้านหนองหญ้าขาว

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอจากเส้นใยต้นกก มีความปราณีต สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น