ข้อมูลตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แยกออกจาก ต.คึมชาด โดยถือเอาถิ่นกำเนิดของกำนัน ต.ดอนดั่ง ตั้งเป็นชื่อตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนดู่ และ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 918 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 735 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ออกจาก อ.หนองสองห้องไปถนนสาย อ.บ้านไผ่ ระยะทาง 4 กม. เลี้ยวเข้าบ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 เป็นระยะทาง 1 กม. ถึงที่ทำการ อบต.ดอนดั่ง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่มไหมพรม

สถานที่

1. วัด 6 แห่ง
2. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
3. สถานีอนามัย 1 แห่ง
4. โรงเรียน 5 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มไหมพรม

สินค้าโอทอป ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น