ข้อมูลตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : ประกาศสอบราคาประเภทต่าง ๆ ของ อบต.วังหิน(www.gprocurement.go.th)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังหิน เป็นหมู่บ้านที่ประชากรอพยพมาจากบ้านแคนใต้ อำเภอบ้านไผ่ เมื่อประมาณ 86 ปีมาแล้ว โดยนายทาจ่อย ลายยม เป็นผู้นำกลุ่มมาตั้งคนแรก เดิมบ้านวังหินขึ้นกับตำบลสำโรง ก่อนจะได้เรียกชื่อบ้านวังหิน เพราะกลุ่มผู้มาตั้งบ้านเรือนได้พบกับวังน้ำที่มีหินสลับซับซ้อนกันมากมาย จึงได้เรียกตามแหล่งน้ำนี้ว่า บ้านวังหิน และได้แยกออกจากตำบลสำโรง เป็นตำบลวังหิน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2533 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นที่

มีเนื้อที่ 24,418 ไร่ พื้นที่อาศัย 812 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 17,425 ไร่ ทำนา 10,440 ไร่ ทำไร่ 6,985 ไร่ และอื่น ๆ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสำโรง, หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย และ ต.คึดชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โจดหนองแก และ ต.โสกนกเต็ง อ.พล จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า แปรรูปสมุนไพร

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 98 ประปาครบ 8 หมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 95

การเดินทาง

ออกจากอำเภอไปทางทิศตะวันตก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 ประมาณ 2 กิโลเมตร แยกไปทางทิศเหนือตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2031 ประมาณ 15 กิโลเมตร แยกมาทางทิศตะวันตกตามถนน รพช. หมายเลขจังหวัด 204 อีกประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงตำบลวังหิน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

สถานที่

1. อบต.วังหิน
2. สถานีอนามัยตำบลวังหิน
3. โรงเรียนบ้านวังหิน
4. โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม
5. โรงเรียนบ้านหลักด่าน
6. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
7. โรงเรียนบ้านหนองยาง
8. วัดโนนทอง
9. วัดสุนันทเศษ
10. วัดสุมิตโคตาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองศาลา ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำที่ได้มาจากธรรมชาติในการประกอบอาชีพทำนา แต่ในตำบลวังหินได้มีบ่อน้ำธรรมชาติ ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นคือ หนองศาลา โดยตั้งอยู่ที่ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำยาล้างจาน แชมพู ครีมนวดผม สบู่เหลว ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีให้เลือกมากมาย เช่น น้ำยาล้างจาน แชมพู ครีมนวดผม สบู่เหลว

สินค้าโอทอป ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น