ข้อมูลตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหว้าทอง ได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อบ้านหว้าทอง ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อมาสร้างบ้านตามหัวไร่ปลายนาและขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตำบลหว้าทองเป็นตำบลที่ใหญ่มาก มีหลายตำบลที่เคยเป็นหมู่บ้านลูกและขอแยกไปจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ คือ ตำบลดินดำ ตำบลทุ่งชมพู ตำบลนาหว้า ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหว้าทอง หมู่ 2 บ้านพระบาท หมู่ 3 บ้านห้วยบง หมู่ 4 บานโคกกลาง หมู่ 5 บ้านหนองผักแว่น หมู่ 6 บ้านโป่งสังข์ หมู่ 7 บ้านกุดหิน หมู่ 8 บ้านหว้าทอง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวด เป็นดินชุดโพนพิสัย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ประมงน้ำจืด
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 954 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางสู่ตำบลหว้าทอง เดินทางจากอำเภอภูเวียงไปตามถนนภูเวียง - นาหว้า กม.ที่ 8 แยกซ้ายมือเข้าตำบลหว้าทอง

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

สถานที่

1. อบต.หว้าทอง
2. สถานีอนามัยตำบลหว้าทอง
3. โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
4. เกาะบ้านกุดหิน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เกาะกุดหิน ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านกุดหิน ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางเกาะในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ การเดินทางต้องนั่งเรือหางยาวไป - กลับ ในฤดูน้ำหลากจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาที (1 เที่ยว)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาซิวแก้วแดดเดียว ปลาซิวแก้วแดดเดียว

สินค้าโอทอป ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น