ข้อมูลตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดขอนแก่น ตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2494 แยกออกมาจากตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ และตำบลนาหว้า อำเภอภูวียง ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านค้อ หมู่ 2 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 3 บ้านใคร่นุน หมู่ 4 บ้านหนองโพน หมู่ 5 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ 6 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 7 บ้านโพนน้อย หมู่ 8 บ้านโนนสำราญ หมู่ 9 บ้านเลิงแสง หมู่ 10 บ้านโป่งแดง หมู่ 11 บ้านดอนหัน หมู่ 12 บ้านค้อ หมู่ 13 บ้านแก่นพัฒนา หมู่ 14 บ้านโพนพัฒนา หมู่ 15 บ้านค้อ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลำน้ำเซิน และริมฝั่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบรัตน์ จึงเป็นที่นาและที่ราบทำการเกษตรอย่างกว้างขวาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองกุงธนสาร อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ประมงและรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,965 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยเส้นทางจากขอนแก่นผ่านถนนมะลิวัลย์ (ขอนแก่น-ชุมแพ) ประมาณ 47 กิโลเมตร แยกขวาเลี้ยวเข้าสู่อำเภอภูเวียง ถึงหมูที่ 8 บ้านถ้ำแข้ ตำบลสงเปือย ประมาณ 13 กิโลเมตร และแยกขวาตามถนนถ้ำแข้-กุดขอนแก่น ประมาณ 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำผึ้งบริสุทธิ์

สถานที่

1. อบต.กุดขอนแก่น
2. สถานีอนามัยตำบล
3. หมู่บ้านผึ้ง
4. ลำน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำผึ้งบริสุทธิ์ น้ำผึ้งบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ขนาดบรรจุ 750 กรัม (ขวดใหญ่) และขนาดบรรจุ 400 กรัม (ขวดเล็ก)
2 น้ำผึ้งแท้ 100% น้ำผึ้งแท้ 100 % ไม่มีสารเคมีเจือปน ปลอดภัย เก็บได้นาน เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

สินค้าโอทอป ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง ขอนแก่น