ข้อมูลตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาชุมแสง อยู่ในการปกครองของอำเภอภูเวียง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาชุมแสง หมู่ 2 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 บ้านหนองย่างแลน หมู่ 4 บ้านกุดน้ำใส หมู่ 5 บ้านหัวฝาย หมู่ 6 บ้านหนองขาม หมู่ 7 บ้านบุ่งแสง หมู่ 8 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 9 บ้านโนนรัง หมู่ 10 บ้านนาชุมแสง หมู่ 11 บ้านชัยมงคล หมู่ 12 บ้านหัวฝาย

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และค่อนข้างแห้งแล้ง เหมาะแก่การทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ในเมือง อ.ภูเวียง และ ต.หนองเสาเส้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน และทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,440 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยเส้นทางจาก จ.ขอนแก่น ผ่านถนนมะลิวัลย์ (ขอนแก่น - ชุมแพ) ประมาณ 47 กม. เลี้ยวขวาเข้าสู่ อ.ภูเวียง ประมาณ 18 กม. ถึงบริเวณโรงพยาบาลภูเวียง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตำบลนาชุมแสง ประมาณ 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1. วัดโพธิการาม
2. วัดศรีชุมแสง
3. วัดศรีสะอาด
4. วัดสว่างอรุณ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่
2 ผ้าคลุมไหล่ (นางปราณี) ผ้าคลุมไหล่
3 ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ (กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาชุมแสง)
4 ผ้าฝ้ายปูโต๊ะ ผ้าฝ้ายปูโต๊ะ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหัวฝ้าย หมู่ 12)
5 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ฝีมือประณีต เนื้อผ้าดี สีสันสวยงาม สีไม่ตก
6 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
7 ผ้าห่ม (ผ้าฝ้ายแม่ปราณี) ผ้าห่ม (ผ้าฝ้ายแม่ปราณี)
8 ผ้าห่มไพรวัลย์ ผ้าห่มไพรวัลย์

สินค้าโอทอป ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น