ข้อมูลตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาหว้า เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอภูเวียง ต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ จึงมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ อยพยขึ้นมาอยู่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ของตำบลนาหว้า ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาหว้า หมู่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 3 บ้านห้วยชัน หมู่ 4 บ้านคำใหญ่ หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด หมู่ 6 บ้านโนนอุดม หมู่ 7 บ้านโนนกระเดา หมู่ 8 บ้านหนองโน หมู่ 9 บ้านโสกห้าง หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง หมู่ 11 บ้านนาเจริญ

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบริมเขื่อน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,507 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางสามารถใช้เส้นทาง สายภูเวียง - โสกห้าง ตามถนนลาดยางเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงหน้า อบต.

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ

สถานที่

1. หมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย
2. หาดสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดสวรรค์ เป็นหาดหินลูกรังริมเขื่อนอุบลรัตน์ มีขนาดพื้นที่ 62 ไร่ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้อนุญาตให้ อบต.นาหว้าปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขณะนี้การท่องเที่ยวได้สนับสนุนงบประมาณ 2,950,000 บาท มาเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ คาดว่าจะเปิดให้บริการปลายปี พ.ศ.2545 นี้

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ ใช้สำหรับพื้นที่เพาะปลูกทั่วไป ที่ต้องการลดการใช้สารเคมี ใช้ครั้งแรกสำหรับนาข้าวประมาณ 100 กิโลกรัม/ไร่

สินค้าโอทอป ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง ขอนแก่น