ข้อมูลตำบลเขาน้อย อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาน้อย เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง ต่อมาเมื่อมีจำนวนประชากรหนาแน่นขึ้น จึงแยกออกมาเป็นตำบลเขาน้อย หลังจากนั้นก็มีการแยกตำบลเขาน้อยบางส่วนออกเป็นตำบลเมืองเก่าพัฒนา ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ่อ หมู่ 2 บ้านนาทุ่ม หมู่ 3 บ้านหนองแวง หมู่ 4 บ้านนาแพง หมู่ 5 บ้านโคกสว่าง หมู่ 6 บ้านนาตาด หมู่ 7 บ้านโพนงาม หมู่ 8 บ้านเขาน้อย หมู่ 9 บ้านมีชัย หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง หมู่ 11 บ้านศรีประทุม

พื้นที่

ตำบลเขาน้อยตั้งอยู่ในบริเวณหุบเขาภูเวียง มี 3 เขาล้อมรอบร่วมกันกับตำบลในเมืองและตำบลเมืองเก่าพัฒนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านโคก กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูเวียง และ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,075 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น โดยไปตามถนนสายมะลิวัลย์ (ทางหลวงหมายเลข 12) ถึง กม.ที่ 48 แยกขวาไปตามถนนภูเวียง - กุดฉิม (ทางหลวงหมายเลข 2038) ระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอำเภอภุเวียงแล้วตรงไปอีก 7 กิโลเมตรถึงตำบลเขาน้อย

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

สถานที่

1. อบต.เขาน้อย
2. วัดจันทร์เขมาราม (ถ้ำภูพระ)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมและผ้า ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตจากรังไหมทั้งแบบดอกเดี่ยวและจัดเป็นช่อ หรือนำผ้าไหมหรือกระดาษสามาตัดเป็นกลีบดอก และประกอบเป็นดอกไม้ ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลเขาน้อย อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาน้อย อำเภอภูเวียง ขอนแก่น