ข้อมูลตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองกุงธนสาร แยกออกมาจากตำบลบ้านเรือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 ในการขอแยกตำบลครั้งแรกมีจำนวน 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ 2 บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ 3 บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ 4 บ้านหัน หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 บ้านนาเพียง หมู่ 7 บ้านโคกไม้งาม หมู่ 8 บ้านวังขอนแดง หมู่ 9 บ้านหนองบอน หมู่ 10 บ้านห้วยแคน หมู่ 11 บ้านโนนคูณ หมู่ 12 บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ 13 บ้านเทพรักษา หมู่ 14 บ้านหัน หมู่ 15 บ้านวังขอนแดง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินปนทราย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ภูเวียง ต.หว้าทอง และ ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สงเปือย และ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหนัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า ทำมีดและเครื่องมือการเกษตรจากใบเลื่อย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,066 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล สามารถเดินทางเช้าได้ 3 เส้นทาง คือ
1. ทางแยกเข้าบ้านถ้ำแข้ หมู่ 8 ตำบลสงเปือย
2. ทางแยกเข้าบ้านห้วยแคน หมู่ 10 ตำบลหนองกุงธนสาร
3. ถนนสายภูเวียง - ตำบลนาหว้า แยกเข้าบ้านโคกสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร

ผลิตภัณฑ์

ทำมีดและเครื่องมือการเกษตรจากใบเลื่อย

สถานที่

1. อบต.หนองกุงธนสาร
2. สถานอนามัยประจำตำบล
3. หนองน้ำห้วยหินเจาะ

ร้านอาหาร
1 ร้านไดโนเสาร์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มีดและเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ผลิตภัณฑ์มีดและเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ทำด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง ขอนแก่น