ข้อมูลตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองกุงเซิน แบ่งแยกเขตการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 ออกจากตำบลนาหว้า ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองกุงเซิน หมู่ 2 บ้านหนองโน หมู่ 3 บ้านโนนพัฒนา หมู่ 4 บ้านหนองกระเดา หมู่ 5 บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ 6 บ้านโนนศิลา หมู่ 7 บ้านโนนม่วง หมู่ 8 บ้านหนองกุงเซิน หมู่ 9 บ้านน้ำเซิน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย ค่อนข้างแห้งแล้งเหมาะแก่การทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาหว้าและ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ และ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างและประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,230 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 18 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยเส้นทางจากขอนแก่น ผ่านถนมะลิวัลย์ (ขอนแก่น - ชุมแพ) ประมาณ 47 กิโลเมตร แยกขวาเลี้ยวเข้าสู่อำเภอภูเวียง ถึงหมู่ 8 บ้านถ้ำแข้ ตำบลสงเปือย ประมาณ 13 กิโลเมตร และแยกเข้าสู่ตำบล แยกขวาตามถนนถ้ำแข้ - พัทยา 2 ระยะทาง 22 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ส้มปลากราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง ขอนแก่น