ข้อมูลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลภูเวียงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านเรือน โดยแยกการปกครองออกจากตำบลเรือเมื่อปี 2537 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 4 หมู่บ้านและอยู่ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลอีก 4 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย บ้านนาก้านเหลือง บ้านโคกพัฒนา บ้านดอนหัน บ้านภูเวียง บ้านบุ่งมะไฟ บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านโพนเพ็ก และบ้านโพนเพ็ก

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบติดภูเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,829 ไร่ เป็นตำบลที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอซึ่งมีสาธารณูปโภคครบถ้วน ทางด้านทิศตะวันติดภูเขาภูเวียง มีต้นน้ำลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึงอยู่ทั่วไป

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ติดกับ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สงเปือย และ ต.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย
อาชีพเสริม ปลูกผัก ปลูกอ้อย เลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 878 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,225 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางจากกรุงเทพ-ขอนแก่น ใช้สฃเส้นทางถนนวิภาวดี-รังสิต ผ่าน จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา เข้าสู่จังหวัดขอนแก่น จาก จ.ขอนแก่น-ต.ภูเวียง ใช้เส้นทางถนนขอนแก่น-ชุมแพ ประมาณ 48 กม.ถึงทางแยกเข้าอำเภอภูเวียงเลี้ยวขวาประมาณ 18 กม.เข้าเขต ต.ภูเวียง

ผลิตภัณฑ์

มีดและเลื่อย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น