ข้อมูลตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนเพ็ก ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล ประมาณปี พ.ศ.2503 และได้ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 โดยมีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโพนเพ็ก หมู่ 2 บ้านห้วยฮวก หมู่ 3 บ้านบูรณะ หมู่ 4 บ้านแจ้ง หมู่ 5 บ้านหนองไฮ หมู่ 6 บ้านนาฮี หมู่ 7 บ้านโนนสวาง หมู่ 8 บ้านโนนคุต หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 10 บ้านขามป้อม หมู่ 11 บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาข่า และ ต. สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าศาลา และ ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาข่า และ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,629 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 12 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลโพนเพ็กอยู่ห่างจากอำเภอมัญจาคีรีไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กม. และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 48 กม. โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 สายขอนแก่น - พระยืน - มัญจาคีรี

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.โพนเพ็ก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ
6 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ เสื้อผ้าสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ ผ้าไหมสามตะกอ
7 เสื้อสตรี-ชุดสตรี เสื้อสตรี-ชุดสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น