ข้อมูลตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำแคน เป็นตำบลที่เก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยใด ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านขามป้อม หมู่ 2 บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ 3 บ้านหนองต่อ หมู่ 4 บ้านหัวฝาย หมู่ 5 บ้านหนองโจด หมู่ 6 บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 7 บ้านนาข่า หมู่ 8 บ้านโนนพันชาติ หมู่ 9 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 10 บ้านหนวายหลืม หมู่ 11 บ้านหนองบัวเย็น หมู่ 12 บ้านหัวห้วย หมู่ 13 บ้านนาข่า หมู่ 14 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 15 บ้านหวายหลืม หมู่ 16 บ้านหนองบัวเย็น หมู่ 17 บ้านโนนพันชาติ

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น หนองเมย ห้วยยาง ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำแคน และ ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี และ ต.นาแพง กิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดเค้า และ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,997 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 11 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางออกจากอำเภอมัญจาคีรี ตามเส้นทาง รพช.สายบ้านหัน - หนองสองห้อง โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นโรงพยาบาลมัญจาคีรี ถึงบ้านนาข่า ระยะทาง 4 กม. ถึงที่ทำการ อบต.นาข่า

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่-มะม่วงแช่อิ่ม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น