ข้อมูลตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนางาม เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลนาข่า เมื่อปี พ.ศ.2512 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง หมู่ 2 บ้านโนนงาม หมู่ 3 บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 4 บ้านโคกสูง หมู่ 5 บ้านนางาม หมู่ 6 บ้านดอนแก่เท่า หมู่ 7 บ้านหินแตก หมู่ 8 บ้านหนองบัว หมู่ 9 บ้านเสาเล้า หมู่ 10 บ้านแจ้งทับม้า หมู่ 11 บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ 12 บ้านนางาม หมู่ 13 บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ 14 บ้านหนองสองห้อง

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา โดยมีภูเม็งเป็นเขตแบ่งอาณาเขตระหว่างอำเภอมัญจาคีรีกับอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาแพง, บ้านโคก กิ่ง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.แก้งค้อ จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทำสวน ทอผ้า

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางออกจากอำเภอมัญจาคีรีตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายมัญจาคีรี - ชัยภูมิ โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นโรงพยาบาลมัญจาคีรี ถึงแยกบ้านนาแพงระยะทาง 6 กม. ต่อจากนั้นเดินทางต่อตามเส้นทาง รพช. ผ่านบ้านโนนงาม ตำบลนาแพง และบ้านแจ้งทับม้า บ้านด่านแก่นเท่า ตำบลนางาม เส้นทางตรงไปจะไปยังวัดอุดมคงคาคีรีเขต ถ้าแยกเลี้ยวขวาจากบ้านดอนแก่นเท่า จะผ่านบ้านโสกน้ำขุ่น และบ้านนางามซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการ อบต.นางาม รวมระยะทาง 22 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้าย-ผ้าไหม

สถานที่

1. อบต.นางาม
2. วัดอุดมคงคาคีรีเขต

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายลายต่าง ๆ และผ้าขาวม้า มีลวดลายและสีสันสวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย
2 ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายต่าง ๆ ทอมือด้วยความประณีต มีลวดลายและสีสันสวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น