ข้อมูลตำบลวังแสง อำเภอชนบท ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังแสง เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านจากบ้านโซ่ง ตำบลห้วยแก ได้อพยพมาทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ อยู่ตามลุ่มน้ำชี และหนองน้ำต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ.2504 ได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นตำบลกุดเพียขอม อยู่ในการปกครองของอำเภอชนบท มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังแสง หมู่ 2 บ้านหูลิง หมู่ 3 บ้านห้วยไผ่ หมู่ 4 บ้านโคกพระ หมู่ 5 บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ 6 บ้านโนนข่า หมู่ 7 บ้านห้วยยาง หมู่ 8 บ้านโนนศิลา หมู่ 9 บ้านโนนคำมี หมู่ 10 บ้านโนนข่า

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ติดลำน้ำชี มีความอุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท และ ต.นาแพง กิ่ง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนสะอาด ต.คอนฉิม และ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านโคก และ ต.โพธิ์ไชย กิ่ง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,637 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอชนบทไปตามถนนหมายเลข 2199 (ถนนลาดยางไปอำเภอแวงใหญ่) ถึงหมู่ 1 บ้านโซ่ง ตำบลห้วยแก ประมาณ 6 กม. เลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยางประมาณ 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.วังแสง
2. สถานีอนามัย
3. วัด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ 2, 3 ตะกรอ และเป็นผ้าไหมพื้น ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายที่สวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลวังแสง อำเภอชนบท ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังแสง อำเภอชนบท ขอนแก่น