ข้อมูลตำบลห้วยแก อำเภอชนบท ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยแก เดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านแท่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2512 ได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นตำบลห้วยแก ซึ่งอยู่ในการปกครองของอำเภอชนบท มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโซ่ง หมู่ 2 บ้านห้วยแก หมู่ 3 บ้านทุ่มห้วย หมู่ 4 บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 5 บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ 6 บ้านดอนหัน หมู่ 7 บ้านหนองโน หมู่ 8 บ้านหนองสะแบง หมู่ 9 บ้านเหล่านาดี

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนพะยอม และ ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านแท่น และ ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,227 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 258 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 ทาง ได้แก่
1. สายอำเภอพล - อำเภอแวงใหญ่ เดินทางจากอำเภอแวงใหญ่ ถึงบ้านเหล่าเหนือ ระยะทาง 3 กม. เป็นถนนลาดยาง
2. สายอำเภอบ้านไผ่ - อำเภอชนบท เดินทางจากอำเภอชนบท ถึงบ้านเหล่าเหนือ ระยะทาง 14 กม. เป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.ห้วยแก
2. วัดศรีภูบาล
3. วัดสิงห์ทอง
4. วัดบ้านทุ่มห้วย
5. วัดทรงศิลา
6. วัดป่าภูนางงำ
7. วัดหนองหญ้าม้า
8. วัดบ้านดอนหัน
9. วัดบ้านหนองโน
10. วัดบ้านหนองสะแบง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกรอ และผ้าไหมพื้น ผลิตเป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้ารองจาน และผ้าพันคอ ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
4 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มพัฒนาหม่อนไหมบ้านเหล่าเหนือ) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มพัฒนาหม่อนไหมบ้านเหล่าเหนือ)
5 ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท ขอนแก่น