ข้อมูลตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านแท่น เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอชนบท มีหลวงกองแลเป็นผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันเหลือหมู่บ้านในเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแท่น หมู่ 2 บ้านหันแฮด หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง หมู่ 4 บ้านสระแก้ว หมู่ 5 บ้านโนนแดงน้อย หมู่ 6 บ้านโคกกลาง หมู่ 7 บ้านโนนสมนึก หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน ดินเป็นดินทราย พื้นที่เป็นที่แห้งแล้งมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองปลาหมอ และ ต.โนนศิลา กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ทำไร่อ้อย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 845 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากอำเภอชนบท 17 กม. เป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสมนึก) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสมนึก)
2 ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกรอ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกรอ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายสวยงาม มีเนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย
3 ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายที่หลากหลาย สวยงาม มีเนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย
4 ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายสวยงาม มีเนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมายหลายชนิด

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท ขอนแก่น