ข้อมูลตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีบุญเรือง เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลชนบท เมื่อปี พ.ศ.2525 ที่ได้ชื่อว่าตำบลศรีบุญเรือง เพราะในตำบลมีวัดชื่อวัดศรีบุญเรือง ที่ประชาชนส่วนใหญ่เลื่อมใส ศรัทธา จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลศรีบุญเรือง" ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านชนบท หมู่ 2 บ้านคุ้มใต้ หมู่ 3 บ้านคุ้มขี้เถ้า หมู่ 4 บ้านคุ้มท่า หมู่ 5 บ้านท่าม่วง หมู่ 6 บ้านหนองหวาย หมู่ 7 บ้านกุดหล่ม หมู่ 8 บ้านวังเวิน หมู่ 9 บ้านดอนดู่ หมู่ 10 บ้านดอนดู่น้อย

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน ดินเป็นดินทราย พื้นที่เป็นที่แห้งแล้งมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติกับ ต.เมืองเพีย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ทำไร่อ้อย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 866 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มะม่วงช่อิ่ม
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
5 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมนันทิภา) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมนันทิภา)
6 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านชนบท) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านชนบท)
7 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณธวัชชัย) ผ้าไหมมัดหมี่
8 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณพงษ์พงา) ผ้าไหมมัดหมี่
9 ผ้าไหมมัดหมี่ (ชุมชนจันตะประเทศ) ผ้าไหมมัดหมี่ (ชุมชนจันตะประเทศ)
10 ผ้าไหมมัดหมี่บ้านคุ้มขี้เถ้า ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่บ้านคุ้มขี้เถ้า เป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ 2, 3 ตะกรอ และผ้าไหมพื้นเรียบ
11 ผ้าไหมมัดหมี่บ้านดอนดู่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่บ้านดอนดู่ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ 2, 3 ตะกรอ และผ้าไหมสีพื้น
12 ผ้าไหมมัดหมี่ศรีบุญเรือง ผ้าไหมมัดหมี่ศรีบุญเรือง เป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม
13 ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมหางกระรอก
14 เข็มกลัดจากผ้าไหม เข็มกลัดจากผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ขอนแก่น