ข้อมูลตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนพะยอม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยแยกออกจากตำบลกุดเพียขอม ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ 2 บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ หมู่ 4 บ้านห้วยอึ่ง หมู่ 5 บ้านหนองเต่า หมู่ 6 บ้านโนนพะยอม หมู่ 7 บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ 8 บ้านโนนพะยอมน้อย หมู่ 9 บ้านหนองเบ็ญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 51.37 ตร.กม. สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดลำน้ำชี มีความอุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ข่อนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ข่อนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดเพียขอม และ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ข่อนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาแพง กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย และ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,236 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอชนบท เป็นระยะทาง 8 กม. โดยถนนเข้าสู่ทางห้วยค้อ - ห้วยไร่ ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.โนนพะยอม
2. สถานีอนามัย
3. วัด
4. ฝายชนบท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณสุพงศ์)
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณละออง)
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือด้วยความประณีต สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ 2, 3 ตะกรอ และผ้าไหมพื้น
5 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
6 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มแม่บ้านสตรีออมทรัพย์) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มแม่บ้านสตรีออมทรัพย์)
7 ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเชิงเทียน ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเชิงเทียน
8 ผ้าไหมลายจี้เพชร ผ้าไหมลายจี้เพชร

สินค้าโอทอป ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท ขอนแก่น