ข้อมูลตำบลปอแดง อำเภอชนบท ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปอแดง ได้แยกออกจากตำบลบ้านแท่นเมื่อปี พ.ศ.2517 ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปอแดง หมู่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ 3 บ้านหนองไฮ หมู่ 4 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 5 บ้านมาบตากล้า หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 บ้านหนองโน หมู่ 8 บ้านหนองแต้ หมู่ 9 บ้านร่มเย็น หมู่ 10 บ้านวงษ์สว่าง

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน ดินเป็นดินทราย แห้งแล้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวงนางเป้า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โนนศิลา กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาแพง กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย และ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 863 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลปอแดง 2 ทาง ได้แก่
1. ห่างจากอำเภอชนบท 20 กม. เข้าทางชนบท ผ่านอำเภอแวงใหญ่
2. ผ่านตำบลบ้านแท่น เข้าสู่ตำบลปอแดง ระยะทาง 18 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.ปอแดง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2 ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เป็นผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าไหมพื้นเรียบ ทอมือด้วยความประณีต สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ ทอมือด้วยความประณีต สีสันและลวดลายสวยงาม
4 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านหัวฝาย) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านหัวฝาย)
5 ผ้าไหมมัดหมี่ (นางสมเมือง) ผ้าไหมมัดหมี่ (นางสมเมือง)
6 ผ้าไหมมัดหมี่ลายเต่าน้อย ผ้าไหมมัดหมี่ลายเต่าน้อย
7 ผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงมุม ผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงมุม

สินค้าโอทอป ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ขอนแก่น