ข้อมูลตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองแอมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเขาสวนกวาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านดงเมืองแอม หมู่2 บ้านโนนน้ำผึ้ง หมู่3 บ้านทุ่งบ่อ หมู่4 บ้านดงบง หมู่5 บ้านห้วยยาง หมู่6 บ้านโคกสูง หมู่7 บ้านหนองแวงเรือง หมู่8 บ้านหนองโน หมู่9 บ้านหนองคู หมู่10 บ้านคำสมบูรณ์ หมู่11 บ้านคำเจริญ หมู่12 บ้านคำแคน หมู่13 บ้านหนองแวงประชา หมู่14 บ้านทุ่งบ่อใหม่ หมู่15 บ้านห้วยยางศรีวิไล

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง และที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยเสือเต้น ลำห้วยคล่องโปรด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นางิ้ว ต.ศรีสุขสำราญ และ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาสวนกวาง และ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,115 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนน คสล.19 สาย ระยะทาง 12.290 กม.
- ถนนลาดยาง 8 สาย ระยะทาง 6.400 กม.
- ถนนลูกรัง 45 สาย ระยะทาง 49.100 กม.
- สะพาน คสล. 13 แห่ง
- สะพานไม้ 4 แห่ง

ผลิตภัณฑ์

กล้วยตาก-ขนมผิง

สถานที่

1.สถานีอนามัยบ้านดงบัง
2.สถานีอนามัยบ้านหนองแวงเรือ
3.วัด 12 แห่ง
4.โรงเรียน 11 แห่ง
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์, ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านคำแคน, ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยตาก ทำจากกล้วยน้ำหว้าคุณภาพ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 กล้วยตากอบน้ำผึ้ง กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
3 ขนมผิง หอม อร่อย ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น