ข้อมูลตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนางิ้ว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านนางิ้ว หมู่2 บ้านนาง้อง หมู่3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่4 บ้านแสงสว่าง หมู่5 บ้านดงเย็น หมู่6 บ้านขามป้อม หมู่7 บ้านนาโพธิ์

พื้นที่

ตำบลนางิ้วมีเนื้อที่ประมาณ 68,326 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูง ใกล้ภูเขาเหมาะสำหรับการทำไร่ ทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ข่อนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสุข อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลักทำเกษตรกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,322 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีเส้นทางคมนาคมที่ใช้เป็นการสัญจรไปมา ติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำส่วนใหญ่เป็นทางลูกรังและราดยาง ระยะทางห่างจากอำเภอ 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาส้ม ปลายอ-ประคบสมุนไพร-หมวกเส้นใยปอแก้ว

สถานที่

1.โรงเรียน 6 แห่ง
2.ศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญบ้านนางิ้ว
3.วัด 7 แห่ง
4.สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยไม้ประดิษฐ์ กล้วยไม้ประดิษฐ์
2 ปลาส้ม ปลายอ เป็นการถนอมอาหาร เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
4 ยาประคบสมุนไพร เป็นการนำสมุนไพรหลายชนิดรวมกัน เพื่อบรรเทาอาหารปวดเมื่อยได้ต่างๆ
5 หมวกจากเส้นใยปอแก้ว มีรูปแบบ สีสันสวยงาม
6 แจกันไม้ แจกันไม้

สินค้าโอทอป ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น