ข้อมูลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสมบูรณ์ เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นกับตำบลนางิ้ว กิ่งอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้แยกออกจากตำบลนางวิ้ว ตั้งเป็นตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 7 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2523 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 ส.ค.2523 ราษฎรส่วนมากเป็นคนซึ่งอพยพมาจากถิ่นฐานอื่น ปัจจุบันตำบลโนนสมบูรณ์ มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ประมาณ 57.32 ตารางกิโลเมตร โดยมีเทือกเขาภูพานคำเป็นเทือกเขากั้นแนวเขต มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยคุมมุม ลำห้วยเสือเต้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองกรุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาข้าว (นาปี) ทำไร่ อ้อย,มันสำปะหลัง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,123 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าตำบลโนนสมบูรณ์ เริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กม.ที่ 50 (ช่วงขอนแก่น-อุดรธานี) จากอำเภอเขาสวนกวางไปทางทิศตะวันตกตามถนนลาดยางของ รพช.ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 2 กิโลเมตร ไม่มีรถประจำทางจากอำเภอเขาสวนกวางถึงตำบลโนนสมบูรณ์ แต่จะมีรถประจำทางอำเภอใกล้เคียงถึงตำบล คือ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
2) โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 1 แห่ง
5) วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
6) สถานีอนามัย 2 แห่ง
7) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
8) น้ำตก/ลำธาร 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกธารสวรรค์ (ถ้ำหมูบ) น้ำตกธารสวรรค์ (ถ้ำหมูบ) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งของตำบลโนนสมบูรณ์ มีลักษณะเป็นลำธารน้ำตกขนาดปานกลาง มีเพิงหินวางทับซ้อนกันเป็นถ้ำเรียกว่า ถ้ำหมูบ (คำว่า "หมูบ" เป็นภาษาอีสาน ตรงกับคำว่า "หมอบ") อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานเก้า ภูพานคำ ในฤดูฝนซึ่งจะมีน้ำบริเวณลำธารน้ำตกเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์กับกรรมการหมู่บ้านในตำบลร่วมกันพัฒนา และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเที่ยว
2 น้ำตกธารสวรรค์ (ถ้ำหมูบ) มีประชาชนจากตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบล อำเภอใกล้เคียงเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สมควรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของตำบลโนนสมบูรณ์
3 น้ำตกธารสวรรค์ (ถ้ำหมูบ)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้จากรังไหม ดอกไม้จากรังไหม
2 ไม้กวาดดอกหญ้า ผลผลิตที่มีในท้องถิ่นนำมาทำเป็นไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น