ข้อมูลตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาฝาย แต่ก่อนเป็นตำบลนาฝายชุมแพ แต่ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากอำเภอชุมแพ เป็นกิ่งอำเภอภูผาม่าน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2524 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอภูผาม่าน ในปี พ.ศ.2537 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูผาม่าน ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสะแกเครือ หมู่ 2 บ้านนาฝาย หมู่ 3 บ้านสองคอน หมู่ 4 บ้านนาท่าลี่ หมู่ 5 บ้านนาฝายเหนือ หมู่ 6 บ้านซำเปิป

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มติดภูเขาและติดแม่น้ำเซิน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เย็บผ้า ทอผ้า จักสาน ทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 616 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ทาง รพช. ระยะทางจากอำเภอ 5 กิโลเมตร ที่ตั้งกลุ่มลาดยางตลอดเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่มและพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น