ข้อมูลตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังสวาบ จากคำบอกกล่าวของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน ได้กล่าวว่า "วังสวาบ" นั้นมีประวัติความเป็นมาจากแหล่งน้ำที่มีพื้นที่กว่าแต่เล็กกว่าอ่างเก็บน้ำ คนแถวนี้เรียกว่า "วังน้ำ" และในหมู่บ้านมีต้นไม้ "ต้นสวาบ" อยู่มาก เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงได้นำคำว่า "วังน้ำ" และชื่อ "ต้นสวาบ" มารวมกันจึงได้ชื่อว่า "วังสวาบ" และเป็นชื่อตำบลวังสวาบ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูผาม่าน ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังสวาบ หมู่ 2 บ้านวังผาดำ หมู่ 3 บ้านหนองแห้ว หมู่ 4 บ้านวังมน หมู่ 5 บ้านเขาวง หมู่ 6 บ้านวังใหม่ หมู่ 7 บ้านดงสะคร่าน หมู่ 8 บ้านฝายตาสวน หมู่ 9 บ้านวังกกแก้ว หมู่ 10 บ้านโนนเตาเหล็ก

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำไร่ สามารถทำการเเกษตรได้ตลอดฤดูกาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาฝาย และ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาล
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 870 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 281 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.87 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางออกจากอำเภอชุมแพ ไปตามถนนมะลิวัลย์ มุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองเขียด แล้วแยกซ้ายไปตามถนนหนองเขียด - วังสวาบ 27 กิโลเมตร ถึงตำบลวังสวาบ ห่างจากอำเภอภูผาม่าน 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 123 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ถ้ำภูตาหลอ, น้ำผุดตาดเต่า

สินค้าโอทอป ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น