ข้อมูลตำบลคำแมด กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลคำแมดเกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. 2427 - 2429 โดยเป็นกลุ่มคนที่มาจากบ้านกระนวน จำนวน 7 คน ซึ่งเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณแถบนี้ และเห็นว่าเป็นพื้นที่ป่า มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่า จึงได้อพยพมาตั้งกระท่อม จำนวน 15 หลัง ต่อมาขยายออกเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ แยกออกเป็นหมู่บ้านโคกกลาง ดอนเขียง ขึ้นกับตำบลกระนวน จนประมาณปี 2536 จึงได้แยกตำบลมาเป็นตำบลคำแมด

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนเหนียว เป็นที่ดอน มีลำห้วยสายบาตรไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกุดปลาดุก กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกุดปลาดุก กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 764 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลคำแมด ใช้ทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น - กาฬสินธุ์ จากตัวจังหวัด ระยะทาง 10 กม. แยกตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2152 สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวนอีก 19 กม. และทางหลวงจังหวัดสายกระนวน - เชียงยืน อีก 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

หมอนขิด

สถานที่

1) วัดบัวระพา
2) วัดศรีบุญเรือง
3) วัดราษฎร์นิยม
4) โรงเรียนบ้านคำแมด
5) อบต. คำแมด
6) สถานีอนามัยตำบลคำแมด
7) หนองคู
8) พระอำมริด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดศรีบุญเรือง
2 วัดศรีบุญเรือง
3 หนองคู

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มปิคนิค ผ้าห่มปิคนิค
2 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า
3 หมอนขิด หมอนขิด หมอนสามเหลี่ยมขิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเพื่อเป็นของใช้ของฝาก

สินค้าโอทอป ตำบลคำแมด กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำแมด กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น