ข้อมูลตำบลคูคำ กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลคูคำ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 5 ตำบล ของกิ่งอำเภอซำสูง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยแยกการปกครองออกจากตำบลบ้านโนน มีหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 25,468 ไร่ หรือ 40.75 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่

ตำบลคูคำตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกิ่งอำเภอฯ และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 28 กม. และห่างจาก อำเภอฯ 5 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านโนน กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกระนวน กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า , รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 975 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนสายขอนแก่น - เชียงยืน เป็นสายหลัก ซึ่งมีรถโดยสารประจำทาง สายกระนวน - ขอนแก่น วิ่งผ่านประจำทุกวัน ถนนเป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายทอมือ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคูคำ กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น