ข้อมูลตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยเตยก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 มีหมู่บ้านเมื่อแรกตั้งเป็นตำบล 5 หมู่บ้าน โดยแยกหมู่บ้านออกมาจากตำบลคำแมด จำนวน 3 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยเตย บ้านหัวฝาย บ้านโสกขาแก้ว มารวมกับหมู่บ้านสว่างและหมู่บ้านหลุบเลาจากตำบลกระนวน ต่อมาในปี 2540 แยกหมู่บ้านสว่างออกเป็นบ้านซำโอง และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545 ได้แยกหมู่บ้านออกมาอีกหนึ่งหมู่บ้านคือบ้านหนองขาม

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนเหนียวเป็นที่ดอน ติดพื้นที่ป่าสงวนดงซำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำแมด อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กระนวน อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กระบวน อ.กระนวน จังหวัดของแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,059 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลห้วยเตยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น - กาฬสินธุ์ จากตัวจังหวัด ระยะทาง 10 กม. แยกตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2152 สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวนอีก 19 กม. และตามทางหลวงจังหวัดสายกระนวน - เชียงยืน อีก 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้าย

สถานที่

1) วัดยางคำ
2) วัดท่าแขก
3) วัดศรีสำราญ
4) วัดสว่างธรรม
5) วัดหายโสก
6) อบต.ห้วยเตย
7) สถานีอนามัยตำบล
8) โรงเรียนบ้านห้วยเตย
9) โรงเรียนหนองกุงดิ่ง
10) โรงเรียนบ้านสว่าง
11) สวนป่าดงซำ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนป่าดงซำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว กระติบข้าว
2 กล้วยฉาบ สะอาด อร่อย ไม่ใส่สี
3 ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป
4 ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากฝ้าย มีทั้งผ้าขาวม้า ผ้าถุง

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น