ข้อมูลตำบลโพธิ์ไชย กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ไชย เป็นหนึ่งในสี่ตำบลของกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสามหมอ หมู่ 2 บ้านโนนทัน หมู่ 3 บ้านโนนกระยอม หมู่ 4 บ้านโพธิ์ไชย หมู่ 5 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 6 บ้านโพธิ์ไชย หมู่ 7 บ้านมูลนาค หมู่ 8 บ้านกุดลอบ หมู่ 9 บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 บ้านมูลนาค

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 73.46 ตร.กม. หรือประมาณ 45,912 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 160 – 211 เมตร มีลำน้ำชีไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก มีลำห้วยสามหมอไหลผ่านทางด้านทิศใต้ และมีลำห้วยที่สำคัญ คือ ลำห้วยกุดเวียน ลำห้วยร่องเชือก เป็นแหล่งน้ำที่ราษฎรในตำบลโพธิ์ไชยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านโคก และ ต.นาแพง กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น และ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. ซับสมบูรณ์ กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น และ จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางโดยมีถนนสายหลัก คือ ถนนลาดยาง รพช.สายบ้านโคก - ศรีสำราญ ผ่านหมู่ 4, 6, 3, 8, 7, 9 และ 10 รวมระยะทางถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย 7 กม. และมีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน โดยเป็นถนนลูกรัง 2 สาย คือ สายบ้านมูลนาค - บ้านสามหมอ ระยะทาง 2 กม. และสายบ้านหนองใหญ่ - บ้านหนองหญ้ารังกา ระยะทาง 2 กม. และถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มสมุนไพร

สถานที่

1. อบต.โพธิ์ไชย
2. สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
3. วัดบ้านโพธฺ์ไชย
4. วัดบ้านโนนกระยอม
5. วัดบ้านมูลนาค
6. วัดบ้านโนนทัน - สามหมอ
7. วัดบ้านหนองหญ้ารังกา
8. ลำน้ำชี
9. โบราณสถานพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โบราณสถานพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 และ 6 ตำบลโพธิ์ไชย กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย 1.5 กม. และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 74.5 กม. เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ราษฎรชาวกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย และบุคคลทั่วไปให้ความเคารพสักการะ จนเกิดเป็นประเพณี "สรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน" เป็นประจำทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นการแปรรูปสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มพร้อมชงดื่ม มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีสารกันบูด มีให้เลือกมากมาย เช่น มะตูม หญ้าหนวดแมว เห็ดหลินจือ ขิง ดอกคำฝอย ฯลฯ
2 แหนมหมูเลิศรส แหนมหมูเลิศรส

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ไชย กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ไชย กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น