ข้อมูลตำบลกุดธาตุ กิ่งอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดธาตุ ในอดีดที่ผ่านมาเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีอายุระหว่าง 3,500-4,000 ปี ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุเป็นแหล่งโบราณคดีโนนนกทาใน ยุคหินใหม่ มีลักษณะเป็ฯเนินเตี้ย ๆ มีขนาด 100 x 50 เมตร ชื่อกุดธาตุ ได้ใช้ชื่อของบ้านกุดธาตุ ซึ่งมีที่มาจากกุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู เป็นชื่อของตำบลกุดธาตุ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกุดธาตุ หมู่ 2 บ้านกุดธาตุ หมู่ 3 บ้านหัวภู หมู่ 4 บ้านสะอาด หมู่ 5 บ้านสะอาด หมู่ 6 บ้านโนนลาน หมู่ 7 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ 8 บ้านหนองแวง หมู่ 9 บ้านนาดี หมู่ 10 บ้านโคก หมู่ 11 บ้านดอนพระ หมู่ 12 บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ 13 บ้านนาดี หมู่ 14 บ้านหนองแวง หมู่ 15 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ 16 บ้านโนนนกทา

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยมีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งทอดเป็นแนวยาวตลอดแนว กั้นระหว่างตำบลกุดธาตุกับอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ส่วนทิศเหนือและทิศตะวันออกมีลำน้ำพองไหลผ่านตลอดเวลา ซึ่งกั้นระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดหนองบัวลำภู

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.จอมทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านโคก กิ่งอ.หนองเขาดำ จ.ขอแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านโคก กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น และ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพ ทำนา
อาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,460 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2133 สายภูเวียง - ศรีบุญเรือง สภาพเป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าสีธรรมชาติ,ปลานิลในกระชัง,โรงสีข้าวชุมชน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดธาตุ กิ่งอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น