ข้อมูลตำบลขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขนวนมีประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษนั้น ได้อพยพจากบ้านหม้อในภู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นโดยมาตั้งรกรากในเขตพื้นที่ตำบลขนวน ประมาณปี พ.ศ.2423 ที่บ้านกุดกั้นเป็นแห่งแรก เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เพราะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่
ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2458 ได้มีราษฎรบ้านกุดกั้งส่วนหนึ่งได้อพยพจากบ้านกุดกั้งมาตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ ณ บ้านขนวน เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งทำการเกษตรซึ่งในเวลาต่อมาได้มีผู้อพยพตามมาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับจนตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านในเวลาต่อมา โดยมีพ่อเฒ่าเมฆ น้อยคูน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านขนวน
ส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่อว่า "บ้านขนวน" เนื่องจากว่าบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนั้นเป็นป่า มีต้นขนวนขึ้นเป็นจำนวนมากและเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมหมู่บ้านต่างๆ ตั้งเป็นตำบลบ้านโคก และในเวลาต่อมาราษฎรหนาแน่นขึ้น หมู่บ้านก็เพิ่มมากขึ้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2515 ้บ้านขนวนจึงร่วมกับหมู่บ้านบริวณใกล้เคียงกันได้ขอแยกจากตำบลบ้านโคกมาจัดตั้งตำบลใหม่ขึ้น ชื่อว่า "ตำบลขนวน"

พื้นที่

ตำบลขนวนมีพื้นที่ทั้งหมด 30.97 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดภูเขา บางส่วนติดเขตน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลำน้ำพอง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านโคก กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) 1 แห่ง
- ในเขตตำบลขนวนมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง

การเดินทาง

- ถนนลาดยาง ระยะทาง 3 กิโลเมตร (จากทางหลวงหมายเลข 2133ป)
- ถนนลาดยาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร (จากทางหลวงหมายเลข 2133ป)

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มไอโอดีน-ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป

สถานที่

1.วัดจอมมณี
2.ท่าวังหินซา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้า เป็นการนำปลาสดมาแปรรูปถนอมอาหารนานาชนิด อร่อยสะอาด ถูกหลัก อนามัย
2 ปลาส้มตัว เป็นการนำปลาสดมาแปรรูปถนอมอาหารนานาชนิด อร่อยสะอาด ถูกหลัก อนามัย
3 ปลาส้มทุบ เป็นการนำปลาสดมาแปรรูปถนอมอาหารนานาชนิด อร่อยสะอาด ถูกหลัก อนามัย
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
6 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่
7 ผ้าลายน้ำไหล ผ้าลายน้ำไหล
8 ผ้าลายน้ำไหล ผ้าลายน้ำไหล
9 ผ้าห่มฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าห่มฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
10 เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้าย
11 ไข่เค็มไอโอดีน การนำไข่ ไปทำเป็นไข่เค็ม โดยใช้สารไอโอดีนเป็นองค์ประกอบสำคัญในเครื่องปรุง เพื่อเป็นการถนอมอาหารให้เก็บรักษาไว้ได้นานๆ

สินค้าโอทอป ตำบลขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น